LEDERSKIFTE: Johnny Omdal (t.v.) takker av som leder av Landsstyret i UNG. Nå overlater han ledervervet til nyvalgte André Tjersland. (Foto: Trond Filberg)


Nyvalgt Landsstyre i UNG

Vekst i arrangementer, strategisk satsing på ledere og overskudd i regnskapene var noen av hovedinntrykkene fra Landsmøtet i Misjonskirken UNG. Lederskifte og nye medlemmer i Landsstyret har fått en konkret strategiplan å følge opp.

– Det vi bestemmer i dag vil ha stor betydning for UNGs prioriteringer og arbeid de neste årene, innledet ordstyrer Mats Sveindal. Landsmøtet ble holdt fredag 13. juli i Stavernhallen under Liv & Vekst sommerfestival. Det var et samlet Landsmøte i alle sakene som ble behandlet.

Mats Sveindal hadde Daniel Brændeland ved sin side som viseordstyrer. Sammen loset de 35 delegater samt observatører med talerett, gjennom sakene.

Lederskifte i UNG
På Landsmøtet takket Johnny Omdal av som leder av Landsstyret i Misjonskirken UNG. Etter en flott innsats sammen med resten av styret, ga han gode ord til de ansatte og var stolt av de positive resultater som årsmeldingen og regnskapene kunne vise fram for de siste to årene.

Nå overlater Johnny ledervervet til nyvalgte André Tjersland (25) som til daglig er pastor i Misjonskirken Askim. Han har sittet i styret også de to siste årene, og han har tidligere erfaring fra flere år i ungdomsarbeid i Grimstad. André har også deltatt som leder på leirer med Stagedive.
– Jeg håper at vi alle kan være «verdens beste ledere» for barn og ungdom. Jeg er stolt av arbeidet UNG gjør og håper vi kan være med å utruste flere unge til hvordan dele evangeliet videre. Strategien for UNG er også en god plan å ta tak i lokalt, sa André til Landsmøtet.

Sammen med seg i styret får André gode folk fra forskjellige steder i landet. Følgende faste medlemmer ble valgt: Regine Trondsdatter Bjørnstad (Tromsø, representant for Midt- og Nord-Norge), Ingrid Annette Aas Pedersen (Oslo), Stine Sætre Risanger (Porsgrunn), Marcus T. Vindenes (Askøy), Isak O. Voie (Ytre Randesund) og Johannes Øverland Aanensen (Kristiansand). Rebecca Hamnes Johansen (Tromsø) er valgt som varamedlem.

I tillegg består Landsstyret av en ansatterepresentant og en representant fra Hovedstyret i Misjonskirken Norge. Ved konstituering bestemte Landsmøtet at styret selv skulle utvelge hvem som skal være nestleder i styret, som sitter i to år.

Strategiske planer
I saken om strategiplanen for de neste årene, hadde flere delegater engasjerte innlegg. Planen setter et særlig fokus på lederutvikling. Det er et nøkkelområde for at arbeidet med barn og ungdom i menighetene, skal være sunt og i vekst. UNGs egne leirer er samtidig en viktig treningsarena for nye ledere lokalt.

Et forhold som særlig ble drøftet i saken, var behovet for å koordinere, satse og dele ressurser innen sang og musikk i menighetenes barne- og ungdomsarbeidet. Selv om flere foreslo muntlig hva som kunne gjøres, ble det ikke fremmet som konkrete endringsforslag til planen, men Landsmøtet bad styret og ansatte om å se mer på saken.

Korpssjefen i Misjonskirken Speiderkorps, Haakon M. Rønnestad, nevnte behovet for tettere samarbeid med UNG for å dele ressurser på talere som kunne delta på sentrale speiderarrangementer. Det kom innspill på behovet for mer formell kompetansegivning til ansatte i barne- og familiearbeidet, gjerne i samarbeid med Ansgarskolen. Dette er det allerede igangsatt forberedelser på, og kan snart bli et tilbud innen studiene for praktisk teologi.

Bildetekster over (klikk på bildene for større versjon):
Det var 35 delegater samt observatører til stede på Landsmøtet i Stavern.
Johnny Omdal ga honnørord til daglig leder, Svein Aksel Nakkestad, og de andre i staben.
Daniel Brændeland (t.v.) og Mats Sveindal (midten) var ordstyrere på Landsmøtet.
– I
ngrid Annette Aas Pedersen og de andre i styret, la fram årsmeldingen for 2016-2017.


Det kom innlegg i sakene om årsmeldingen og strategiplanen, som gjaldt utfordringene med mange arrangementer sentralt eller distriktsvis. Å finne balansen med tid og økonomi for menighetene til å delta på mange felles arrangementer, settes derfor opp mot det å få hjelp med ressurser i menighetenes eget arbeid. Det skal derfor jobbes videre med å finne en god balanse i hvordan behovene møtes.

Både årsmeldingen, regnskapene og strategiplanen ble enstemmig vedtatt slik det var lagt fram for Landsmøtet.

Endret lovparagrafer
På to punkter er UNG utfordret til å endre lovparagrafer med tanke på å oppfylle krav som settes av departement og tilskuddsordninger. Det gjaldt hvordan Landsstyret var sammensatt og tydeligere beskrivelser om hvem som er medlemmer i UNG. Dette ble fremmet for Landsmøtet, og endringene ble godkjent enstemmig.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som forvalter Frifondsmidlene til UNG-gruppene, har påpekt at UNG bør innføre en bedre definisjon av hva et medlem er, og inkludere dette i sentrale og lokale vedtekter.

Beskrivelsene i ny lovtekst skiller klarere mellom hva som er et medlem i UNG på generell basis, og hvem som defineres som et «tellende» medlem når det søkes støtte. Ved tilskudd skal flere betingelser oppfylles som gjelder hvilke opplysninger som er registrert og at man har betalt en medlemskontingent. Det betyr at man fortsatt har en større medlemsmasse, men at ikke alle disse nødvendigvis kvalifiserer til å søke støtte for.

Kjønnsbalanse og alder
Det andre punktet i lovene som ble endret, gjaldt sammensetning av Landsstyret. Barne- og likestillingsdepartementet stiller som krav til deler av grunnstøtten, at UNGs faste medlemmer i Landsstyre har minimum 40 % av hvert kjønn og mer enn halvparten av de faste medlemmene skal være under 27 år.

Endringen bestod da i at man økte antall faste medlemmer fra tre til fire, og at man reduserte antall varamedlemmer fra to til en. Ved valget som foregikk etter lovsakene, ble medlemmene valgt etter ny lovtekst.

Helene er ansatt
For øvrig vedtok Landsmøtet ny sammensetning av Valgkomiteen, der Daniel Brændeland ble leder. Han får med seg Sunniva Hamnes Eid og Tore Mersland. Til kontrollkomiteen ble Johnny Omdal valgt som leder, og Ole-Petter Livden og Sondre Kristiansen ble medlemmer.
Daglig leder i UNG, Svein Aksel G. Nakkestad, takket avtroppende styreleder Johnny Omdal og nestleder Helene M. Gundersen, for innsatsen. De begge fikk gode ord, bokgave og et disippelkorssmykke. Helene blir fra våren 2019 med videre i UNG, men som ansatt. Hun begynner da i fast deltidsstilling som arrangementskonsulent.

Av Trond Filberg

Bildetekster (klikk på bildene for større versjon):
– Helene M. Gundersen får takk for innsatsen som nestleder i perioden som har vært.
Ole-Petter Livden, fra Valgkomiteen, presenterte kandidatene i valgsakene.
Daglig leder og det nyvalgte Landsstyret i UNG. Marcus Vindenes var ikke til stede.
Johnny Omdal (t.v.) overlater ledervervet til André Tjersland med et solid håndtrykk.

Saksdokumentene ved Landsmøtet er tilgjengelig i ressursarkivet.

Misjonskirken UNG er minst
6000 medlemmer – 1600 på arrangementer – 180 lokale UNG-grupper! Sammen med misjonsmenighetene arbeider vi
for barn og ungdom – for Jesus og menighetene.


 

 

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X