Foto av konfirmant

NY TROSSAMFUNNSLOV: Personer som er fylt 15 kan selv melde seg inn og ut av trossamfunn. For barn under 15 år må foreldrene gi et aktivt og frivillig samtykke for at barna skal meldes inn i et trossamfunn. (Foto: Illustrasjonsfoto MKN-lisens).


Ny lov for trossamfunn er innført

Barn under 15 år må aktivt meldes inn i et trossamfunn og kommunale medlemstilskudd bortfaller. Dette er to av flere endringer innført nå etter at den nye trossamfunnsloven og to nye forskrifter trådte i kraft fra 1. januar i år.

Den nye loven endrer praksis når det gjelder registrering av medlemmer. Barn under 15 år skal ikke lenger automatisk føres opp som medlemmer av samme trossamfunn som mor eller foreldre. Menighetene kan derfor ikke automatisk føre opp nyfødte som medlemmer i et trossamfunn, selv om foreldrene allerede er medlemmer. De som har foreldreansvar må aktivt melde inn sitt barn.

Krav om aktivt og frivillig samtykke

Kravet om aktiv inn- og utmelding står i lovens § 4, og i proposisjonen til den nye loven blir innmeldingskravet forklart slik: «Forslaget gjør det klart at bare medlemmer som selv har meldt seg inn, eller har blitt innmeldt av de som har foreldreansvaret for vedkommende, kan inngå i grunnlaget for registrering eller tilskudd. Det kreves dermed et aktivt, frivillig og informert samtykke til medlemskap i tros- eller livssynssamfunnet.» (Prop. 130 L (2018–2019) side 151). Dette gjelder alle trossamfunn, også for Den norske kirke.

Personer som har fylt 15 år, som er den religiøse myndighetsalder i Norge, bestemmer selv og kan melde seg inn og ut av et trossamfunn uten foreldrenes samtykke. Foreldrene kan dermed ikke melde inn et barn som er 15 år eller eldre, men barnet må selv signere på søknaden. Dette gjelder for eksempel når en familie skifter trossamfunn.

Ikke lenger kommunale tilskudd

Menighetene vil fra 2021 verken kunne søke selv eller få tildelt kommunale medlemstilskudd. Denne ordningen falt bort ved årsskiftet. I stedet vil all offentlig medlemsstøtte for trossamfunn kun skje sentralt fra staten som utbetaler samlet ett offentlig tilskudd per medlem til trossamfunnet. Den nye satsen fra staten øker ut fra et beregnet beløp som skal dekke inn den tidligere kommunale støtten.

Misjonskirken Norge har vedtatt en modell for fordeling av tilskudd til menighetene i 2021 og 2022.

Hovedstyret i Misjonskirken Norge vedtok på sitt møte i desember 2020, en modell for årene 2021 og 2022 med fordeling av trossamfunnstilskuddet mellom menighetene og fellesarbeidet. Den statlige andelen av trossamfunnstilskuddet i 2020 legges til grunn for beregning av sentralleddets andel av tilskudd.  Menighetenes andel fordeles likt per medlem uavhengig av menighetenes geografiske plassering, da tilskuddet jo ikke lengre er et kommunalt tilskudd.

I 2020 hadde Misjonskirken Norge 11 223 godkjente medlemmer som vi fikk støtte for fra staten. Er en person oppført i to trossamfunn samtidig, og begge søker om statlig støtte, får ingen av trossamfunnene tildelt støtte for dette medlemmet.

To nye forskrifter er innført

Til den nye trossamfunnsloven vedtok departementet to nye forskrifter den 18. desember 2020. Dette er «Forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn» og «Forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn».

Foto av statsråd Ropstad

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (Foto: Astrid Waller, BDF)

I tråd med den nye trossamfunnsloven skal trossamfunnene rapportere noe mer enn de har gjort til nå. Blant annet skal det oppgis den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling.

– Tilskuddsordningene skal bidra til at den enkelte person kan finne et fellesskap for å utøve sin tro eller sitt livssyn. Samtidig skal vi motvirke at det blir utøvd tvang og kontroll overfor enkeltmedlemmer. Rapporteringskravene i den nye forskriften vil bidra til dette, uttalte tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad, da forskriften om tilskudd ble vedtatt i desember.

I den forskriften er det tydelige krav og vilkår for både søknad og rapportering. I søknaden skal det blant annet oppgis trossamfunnets lære eller verdigrunnlag, rutiner for inn- og utmelding, samt gi en beskrivelse av trossamfunnets aktiviteter.

I rapporteringen må man legge fram revidert regnskap og beskrive bruken av trossamfunnstilskuddet. I tillegg skal man omtale den virksomheten man driver, samt redegjøre for tilbudene til barn og unge, herunder om undervisningen og trosopplæringstilbudene til disse.

Inn- og utmeldinger

For at et trossamfunn skal kunne søke om tilskudd for medlemmer, må medlemmene være innmeldt innen 1. januar det året man søker tilskudd for. Medlemmer må være bosatt i Norge, og medlemmene må kun være registrert som medlem i ett trossamfunn.

Er du usikker på hvilket trossamfunn du står som medlem i, kan du få oppgitt hvor du er registrert som medlem, hos Brønnøysundregistrene. (Se mer informasjon om inn- og utmelding nederst i artikkelen.)

Av Trond Filberg

Trossamfunnsloven og nye forskrifter

På nettsiden lovdata.no publiseres lover og forskrifter. Her er lenker til den nye loven og forskriftene omtalt i artikkelen.

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) – klikk her.

Forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsforskriften), vedtatt 18.12.2020 – klikk her.

Forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn (forskrift om vigselsrett i tros- og livssynssamfunn), vedtatt 18.12.2020 – klikk her.

Sjekke hvor du er medlem?

Registrering av medlemskap i trossamfunnet Misjonskirken Norge, utføres av den misjonsmenigheten som man er eller vil tilhøre. Menighetene fører medlemsprotokollen og behandler søknader fra personer som vil melde seg inn eller ut. Utmeldinger skal alltid kunne skje skriftlig, slik trossamfunnsloven krever (§ 2).

Les mer om medlemskap i trossamfunnet Misjonskirken Norge og hvordan du kan sjekke ditt medlemskap – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X