Redegjørelse publisert 01.12.2023. Oppdatert versjon 22.05.2024.


Sak: Misjonskirken Norge og samlivsetikk

Av generalsekretær Siri Iversen

I media er det gjort flere oppslag om Misjonskirken Norges syn og prosess knyttet til samlivsetikk. Nedenfor følger noen linjer med orientering i den forbindelse.

Vi ønsker å understreke at alle mennesker er skapt i Guds bilde, og er elsket av Gud; uavhengig av seksuell legning eller orientering. Alle mennesker med alle slags samlivsformer og livssituasjoner er varmt velkomne til Misjonskirken Norges menigheter! Vårt ønske er å lede mennesker til Jesus Kristus, som vi tror er verdens håp.

Alle våre gudstjenester, smågrupper og andre samlinger i våre menigheter er åpne for alle. Misjonskirken Norges menigheter praktiserer et åpent nattverdbord for alle som tror på Jesus Kristus, og vi legger til rette for at alle som ønsker det, kan bære frem sine barn til barnevelsignelse og dåp.

I våre 81 misjonskirker finner vi mennesker som er mest opptatt av å følge Jesus i sine hverdager, og å invitere med seg andre i den samme etterfølgelsen. Som kirkesamfunn har vi et ønske om å peke på Jesus i alt vi gjør. Det er for Ham vi er til, det er Ham vi følger og tjener, og det er det vi ønsker skal være vårt hovedfokus.

Samlivsetikken er kompleks og sammensatt, fordi det berører både teologi og enkeltmennesker. Begge deler er svært viktig for oss. I Misjonskirken Norge har vi en dyp forpliktelse på Bibelen, som vi anerkjenner som Guds Ord. Vi har også et inderlig ønske om å møte enkeltmennesker der de er, slik Jesus gjorde. Dette kommer fram blant annet i verdiene våre. Vi strekker oss etter å være rotfestet, rause og relevante – samtidig. Som kirke er det vår utfordring å både invitere alle mennesker til etterfølgelse av Jesus Kristus, og samtidig være tro mot vår forståelse av Bibelen. Slik vi leser den, sier den at rammene for samliv er ekteskapet mellom en kvinne og en mann, og at dette er Guds gode ordning.

Når det kommer til spørsmålet om medlemskap så er det dette som har kommet mest fram i media. De anbefalte menighetsvedtektene sier at medlemskap i menigheten er for dem som:
– ved troen på den treenige Gud har tatt imot frelsen i Kristus Jesus.
– ønsker å leve etter Guds ord.
– ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen.

Hvis vi sier at likekjønnet samliv ikke anerkjennes av Guds ord, kan vi samtidig ta opp medlemmer som ikke lever i samsvar med dette? Og – hvis vi ikke kan det – i hvilken grad gjør vi da samlivsetikk til en helt spesiell kategori som begrenser mennesker for medlemskap, mer enn andre områder? Nettopp disse spørsmålene jobber vi med. Vi arbeider for tiden med vår menighetsforståelse og medlemskapsforståelse. Hva er det å være kirke, og hva vil det si å være medlem? Slik det er i dag, må mennesker som tas opp som medlemmer i lokalmenigheten ønske å leve i tråd med misjonskirken Norges teologiske syn på samliv. Vi erkjenner at Livets bok og våre medlemslister ikke er sammenfallende. Vi har behov for å jobbe videre med dette.

Vi erkjenner av at vi forstår stykkevis og delt, men fastholder like fullt en klassisk forståelse av ekteskapet. Vi ønsker å møte alle som tenker annerledes i dette spørsmålet med respekt, enten man befinner seg blant våre medlemmer eller er kirker vi står sammen med i det økumeniske fellesskapet.

Sammen ønsker vi å strekke oss etter ordene i 2. Korinterbrev 6, 6: «Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den Hellige Ånd, med oppriktig kjærlighet,» Vi vil være redelige på hva som er vår kirkes teologi, vi ønsker å håndtere situasjoner med visdom, ha tålmodighet med hverandre – og i alt vise kjærlighet.»

Henvendelser i denne saken rettes til generalsekretær Siri Iversen som uttaler seg på vegne av Misjonskirken Norge.


Kontaktopplysninger og presseinformasjon: https://mknu.no/pressekontakt/