BIBELSKOLE: – Det fine med Ansgar bibelskole er at vi får opplæring ikke bare i Bibelen, men også i fag som omhandler identitet, spiritualitet og det å ha en personlig relasjon til Jesus, sier Hanna Kjøstvedt som nå er elev ved bibelskolen. (Foto: Lasse Eid)


Mange kristne studenter holder troen for seg selv

Nesten hver tredje kristne student er usikre på å dele sin kristne tro med andre. Et år på bibelskole kan gjøre en stor forskjell viser en ny undersøkelse.

Av Trond Filberg, redaktør misjonsnytt.no

– Gjennom dette året på Ansgar bibelskole har jeg spesielt fått utvidet perspektivet mitt på lovsangstjenesten, og hvordan den kan være med og styrke både egen og andres tro. Jeg har også fått rom til å stille spørsmål i forhold til Bibelen og min gudsrelasjon, noe som har gjort meg enda sikrere i troen.

Gjennom fortrolige samtaler med både lærere og medelever, har jeg lært enda mer om hvordan Jesus kan virke spesifikt i livene våre. Når troen og tjenesten blir selve livet, blir det naturlig og lett å snakke om Jesus, sier Hanna Kjøstvedt (19). Hun har akkurat kommet hjem sammen med medlever og lærere fra en skoletur til Hellas. Der har de vandret i Paulus sine fotspor og har besøkt Thessaloníki, Filippi, Akropolis i Athen og Korint.

– Jeg syntes det var særlig spennende å besøke stedet der hvor Paulus og Silas satt i fengsel og sang lovsanger, forteller Hanna som har vokst opp i Søgne, tilhører Søgne misjonskirke der hun ble konfirmerte og har hatt en tjeneste i ungdomsarbeidet Garasjen. Oppveksten i en kristen familie og elev ved en kristen friskole, har vært med å bygge hennes tro og påvirke valget om å bruke et år på bibelskolen.

Er et trosstyrkende fellesskap

– Det fine med Ansgar bibelskole er at vi får opplæring ikke bare i Bibelen, men også i fag som omhandler identitet, spiritualitet og det å ha en personlig relasjon til Jesus. I tillegg får vi kombinere tro med interesser og talent, enten det er musikk, dans, idrett eller lyd- og lysteknikk.

– For meg er det å kunne ære og formidle Gud med musikken, noe av det viktigste i livet mitt, og jeg elsker variasjonen mellom gospel, lovsang og andre musikkstiler som vi jobber med på Ansgarskolen. Dessuten er det spesielt inspirerende å få utvikle seg sammen med andre troende som brenner for de samme interessene. Så selve fellesskapet blir jo også trosstyrkende i seg selv, sier Hanna takknemlig.

Elever ved Ansgar bibelskole har mulighet til å velge mellom fem linjer; disippel nasjonalt og internasjonalt, musikk (lovsang, band, musikkproduksjon), CREW (lyd- og lysproduksjon), dans (glede og formidling) og KRIK & Idrett med multisport og vannsport. Elevene kan kombinere bibelskoleåret med å ta studiepoeng i musikk eller teologi.

Livet blir enklere å navigere med et år på bibelskole

– Da jeg gikk på Ansgar bibelskole 2016/17 hadde Ingrid Eskilt en forelesning om at vi først og fremst er kalt til å være Guds barn. Før noe tjeneste, rolle, ansvar, ferdigheter og prestasjoner så er vi Guds barn. Det kallet vender jeg stadig tilbake til. Dessuten underviste lærer John Yngvar «Syver» Syvertsen et fag som het «Tro og identitet», og han snakket bibel og sannhet inn i livet mitt. Det var noe jeg trengte i livet mitt, sier Håkon Øverland Vikse når han tenker på hva han har tatt med seg fra året på bibelskolen. Håkon engasjerte seg senere som frivillig medarbeider i unge voksne-arbeidet Touchpoint. Nå er han utdannet lærer og jobber i skolen i Oslo, samtidig som han leder menighetsplantingen Grünerløkka misjonskirke.

Håkon Ø. Vikse (Foto: Anniken Nordvik)

– Hvordan har ditt år på Ansgar bibelskole påvirket din egen tjeneste og veivalg?

– Sammen med veldig gode venner fikk jeg lov til å vokse, stille spørsmål og bli utrustet til et liv i etterfølgelse, uansett yrke eller tjeneste. Det ble mange sene kvelder og netter på kjøkken 5 hvor vi snakket om hvordan mennesker blir disippelgjort, hvordan gudstjenester bør se ut og om José Mourinho virkelig var mannen som skal ta Manchester United tilbake til storhetstiden. For bibelskolen rommet hele livet, og vi fikk være oss selv, samtidig som vi fikk se Jesus i lærere og medelever, sier Håkon.

– Hvorfor bør dagens ungdom tar et år på bibelskolen?

– Det er en steinbra start på «voksenlivet». Jeg tror studietid, arbeidsliv og livet generelt vil bli enklere å navigere i med et år på bibelskole i bunn. Det trygt, utfordrende og meningsfullt, mener han.

I menighetsplantingen Grünerløkka misjonskirke, møter Håkon studenter og unge voksne. Hva tenker han kan hjelpe kristne ungdommer så de i større grad kan tørre å dele sin tro med andre?

– Hadde jeg bare visst det, utbryter han spontant før han peker på «hjelpemidler» for kristen ungdom. Han nevner daglig bibellesning og være med i ei levende smågruppe der man tørr å snakke sant om tro og liv på godt og vondt.

– Og sist, men ikke minst: be! Når vi ber kan vi øse ut det vi har på hjertet til Jesus, men ikke nok med det! Når vi er i bønn så kan Jesus øse ut sitt hjerte til oss også. På den måten tror jeg vi kan se de rundt oss med Guds øyne, og da tror jeg ikke vi kan la være å fortelle det vi har sett og erfart, sier Håkon.

Ny undersøkelse om unge studenters trosliv

De fleste kristne studenter lever som om troen er en privatsak, men det er færre nå (85 %) enn for fire år siden (91 %). Hele 69 % av spurte kristne studenter sier at det stemmer helt eller delvis at de ikke tar opp sin kristne tro med mindre de får direkte spørsmål. Dette viser studentundersøkelsen «Om trosformidling i studiehverdagen» som ble gjennomført i fjor sommer og presentert i januar 2024. Totalt var det 1 417 personer som svarte på undersøkelsen, og til rapporten som nå presenteres er det av disse, 853 aktive studenter som utgjør grunnlaget for resultatene.

Klikk på bildet for å lese undersøkelsen >>

En tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2019, og for å se på utviklingstrekkene siden sist har ei arbeidsgruppe analysert svarene og produsert rapporten. De tre som har gjort dette er Martin Jakobsen, førsteamanuensis teologi ved Ansgar høyskole, Roald Zeiffert, høyskolelektor og stipendiat ved Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) og Hans Christian Sugustad Kvåle, MA of Global Studies ved VID Vitenskapelige Høgskole.

Les Martins kommentarer til undersøkelsen lenger ned i artikkelen.

81 % av studentene som har svart, er mellom 18 år og 24 år. 11 % oppgir en misjonskirke som sin menighetstilhørighet, like mange som oppga Den norske kirke. Flest som oppga tilhørighet var tilknyttet NLM/IMF (32 %) eller en pinse- eller pentakostal menighet (26 %). Bak undersøkelsen står Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget), en kristen elev- og studentorganisasjon som i dag har om lag 230 lokallag og 4 000 medlemmer.

Flere vil ikke støte andre

Andelen studenter som sier de i stor eller veldig stor grad ikke snakker om tro for å unngå å støte noen har økt fra 10 % til 18 %. En av fire kristne studenter snakker ikke om tro for å unngå å bli assosiert med ekstreme holdninger. Svarene viser dessuten at det er en sammenheng mellom hvordan troen begrunnes og hvor trygg man er på å dele troen. De som begrunner troen ut far Bibelens er de som opplever det tryggest å dele troen.

Det er en sammenheng mellom hvordan troen begrunnes og hvor trygg man er på å dele troen.

I undersøkelsen handler ett av spørsmålene om hva som var viktig for dem når de i en ny by som student skulle finne seg en ny menighet. Aller viktigst var menigheter som gav dem input til å leve ut troen, dernest venner og så teologi. Mindre viktig var stil på gudstjenesten, anbefalinger og geografisk beliggenhet.

I undersøkelsen om trospraksis i oppveksten svarte 55 % i 2019 og 58 % i 2023 at de pleide å lese Bibelen, og 81 % i 2019 og 84 % i 2023 hadde vært på kristen leir. Størst utslag var deltagelse i søndagsskole, gudstjenester og godnatt-sang. Om lag halvparten av studentene, 46 % i 2019 og 52 % i 2023, oppgav at de pleide å ha en samtale om tro i oppveksten.

Les hele undersøkelsen på Lagets hjemmeside >>

Rapporten er veldig spennende lesning for menighetene, og gir pastorer og ledere en unik mulighet til å bli kjent med «sine egne» ungdommer, mener Martin Jakobsen. (Foto: Lasse Eid)

Bibelskolene er i front for å utruste og forankre unges tro

Av Ann-Christin Østerberg, informasjonsrådgiver ved Ansgarskolen

Da Barna Group i 2011 ga ut sine forskningsresultater i boken You lost me, viste de at så mange som 70 % av unge kristne forsvant fra kirken når de begynte å studere. Lagets undersøkelser og funn viser betydningen som blant annet bibelskolene har i forhold til å utruste og forankre unge mennesker i troen.

– Vi ser at bibelskole er en måte å utruste unge mennesker på, så det å heie fram et år på bibelskole er på sikt også en kjemperessurs for menighetene. Bibelskole gir også klare resultater i forhold til teologistudier, tjeneste i kirka og det å være aktivt med i kirke og menighet. Vi ser at bibelskole blir en tydelig menighetsressurs. Det er kjempeinteressant, forteller Martin Jakobsen. Han er førsteamanuensis teologi ved Ansgar høyskole og var med å analysere funnene i studentundersøkelsen til Laget. Roald Zeiffert har uttalt til avisen Dagen at «tallene fra undersøkelsen gir grunnlag for å si at kristne som ikke har gått på bibelskole, i større grad faller fra troen i det de blir studenter. Samtidig er det i størst grad de som har gått på bibelskole som forblir aktive kristne etter de starter på høyere utdanning.

Hvorfor tror du det er slik?

– Jeg tror det gjør noe med deg å gå på bibelskole. Det er formende på en annen måte enn å dra på en festival. Ting får lengre tid til å sette seg og det har en effekt over tid. Elever fra bibelskolene bruker mer tid på bibel og trospraksiser, og de er mer aktive i menighet og kirkeliv etter et år på bibelskole, forklarer Martin Jakobsen.

Forskjell på bibelskole og folkehøyskole

Undersøkelsen viser at blant de som har gått på bibelskole og DTS er det mer vanlig å være «svært aktiv» etter skoleåret (40 % og 41 %), mens for de som har gått på folkehøyskole er det mindre vanlig å være «svært aktiv» (29 %). Han syns også det er «stilig» at ulike år gir så ulike utslag.

– Et år med bibelskole gjør at bibellesning fester seg!

– Vi ser at det har noe å si hva slags ting man fyller et år med. Det gir forskjellige utslag om du for eksempel går på bibelskole kontra folkehøyskole. Vi ser en positiv bekreftelse på at det som skjer på bibelskole, det man bruker lang tid på og jobber mye med i løpet av et år, det har en effekt over tid. Det er ikke forgjeves.

Hva er forskjellen?

– Mange som tar bibelskole får mer interesse for troen og noen også et kall som modnes fram. Et år med bibelskole gjør at bibellesning fester seg, og det skaper en begeistring for Bibelen, også i årene som kommer etterpå. Vi ser også at det er mye større sjanse for at du ender opp på teologi etter et år på bibelskole. Veldig mange av dem som studerer teologi, har gått bibelskole tidligere, forteller Martin.

En ressurs for menighetsutvikling

Martin synes det har vært spennende å bli kjent med denne gruppen av mennesker. Han tror at dette materialet er veldig spennende også for menighetene. Det er en unik mulighet til å bli kjent med «sine egne», for det er ikke alltid like lett. Det er så mange ting som skjer utenfor kirkeveggene, som det ikke alltid er så stort rom for å snakke om.

– Man kan jo gjette litt når man er pastor om hvordan de har det, men her får man faktisk vite litt mer. Det er kjempenyttig verktøy for å tenke menighetsutvikling. Det gir oss et godt bilde på tingenes tilstand. Det oppleves tøffere å være kristen i et sekulært samfunn, så bibelskole er viktigere enn noen gang, avslutter Martin Jakobsen.

Hvordan er det å gå på bibelskole? 7.-9. juni 2024 skjer Ansgarfestivalen for deg mellom 16-20 år! Bibelskoleelevene er med og bidrar. Det blir lovsang, konsert, aktiviteter og en forsmak på hvordan det kan være å gå på bibelskole.

Påmelding Ansgarfestivalen >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X