Hovedstyret (HS) i Misjonskirken Norge

Hovedstyret er det øverste valgte organet i Misjonskirken Norge. Nasjonalt råd og Internasjonalt råd bistår Hovedstyret innenfor sine områder. Predikant- og menighetsrådet (PMR) er et rådgivende organ for Hovedstyret.

Hovedstyret skal lede virksomheten gjennom å utarbeide strategier, innstiller til saker for generalforsamlingen, oppnevner representanter til forskjellige fora, samt forvalter eiendommer og økonomiske midler. Styret har arbeidsgiveransvaret for ansatte i Misjonskirken Norge, med generalsekretæren som daglig leder.

Hovedstyret (HS) består av

  • valgte medlemmer fra generalforsamlingen: seks medlemmer (for fire år av gangen) og to varamedlemmer (for to år av gangen). Første varamedlem møter fast i HS.
  • tre medlemmer som representere andre enheter: ett medlem fra landsstyret i Misjonskirken UNG, ett medlem fra styret i Pastor og medarbeiderforeningen (PMF) og ett medlem fra styret for Ansgarskolen AS.

Hovedstyrets sammensetning

Medlemmer i HS fra mai 2022 til mai 2024:

Styrets leder: Dag Andersen.

Medlemmer valgt av GF: Kristian Råmunddal, Alice Byberg, Ingebjørg Stenhaug, Magne Søsveen Eriksen, Lars Andreas Wego Livden, Tine Glenna, Astri Seljeåsen Torp (1. varamedlem), Stig-Olof Olsson (2. varamedlem).

I tillegg er det medlemmer i HS utpekt av følgende enheter: landsstyret i Misjonskirken UNG, skolestyret i Ansgarskolen og styret i Pastor- og medarbeiderforeningen (PMF).

For øvrig er generalsekretæren og administrasjonsleder (HS-sekretær) fast til stede i møtene uten stemmerett.