Misjonskirken Norge – organisering

Nettsiden er oppdatert 16.04.2024

Misjonskirken Norge (MKN) er en sammenslutning av kristne menigheter og foreninger. Vi er organisert som et nasjonalt trossamfunn, og er ordnet i et felleskap med organer demokratisk valgt av representanter fra menigheter og enheter tilknyttet MKN. Valgene skjer i generalforsamlingen, MKNs øverste organ. Alle verv kan velges uavhengig av kjønn. Det samme gjelder ansettelser i alle stillinger. Hver menighet og forening er juridiske, selvstendige enheter, men har forpliktende tilslutning til fellesskapet ved at Hovedstyret i MKN godkjennes menighetenes vedtekter.

MKN har ikke et organisasjonsnivå mellom menighetene og sentralleddet. Ved at hver menighet er knyttet opp til sin egen menighetsrådgiver, utvikles det nettverk basert på geografi og felles interesser mellom menighetene.

Organer i MKN

Kirkesamfunn og trossamfunn

Medlemskap i Misjonskirken Norge skjer gjennom medlemskap i våre menigheter. Et medlem i en menighet regnes som medlem i kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge er dessuten registrert som et nasjonalt trossamfunn, som er en juridisk størrelse med egen medlemsprotokoll. Hovedstyret velger et eget styre for Trossamfunnet Misjonskirken Norge (TSS). Dette styret behandler saker som vedrører trossamfunnet, samt godkjenner og registrerer forstandere og nye menigheter i trossamfunnet.

Les mer om trossamfunnet – klikk her >>

Valgkomiteen

Valgkomiteen oppnevnes av Generalforsamlingen og har som oppgave å foreslå og innstille kandidater for valg av medlemmer til Hovedstyret, Kontrollkomiteen, PMR og styret for Ansgarskolen AS. Valgene skjer på GF.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen oppnevnes Generalforsamlingens er er GFs kontrollorgan for arbeidet i Hovedstyret, Arbeidsutvalget, trossamfunnets styre og Hovedstyrets leders forvaltning av MKNs eierinteresser i Ansgarskolen AS. Komiteen avgir skriftlig rapport til Generalforsamlingen.

Nasjonalt råd

Oppgaven til Nasjonalt Råd (NR) er å være Hovedstyrets rådgivende organ innenfor Misjonskirken Norges nasjonale arbeid. Hovedstyret har gitt rådet mandat til å bearbeide og følge opp nasjonal visjon og strategi, motta regnskapsrapporter, uttale seg ved nasjonale ansettelser og initiere tiltak som styrker menigheters og enkeltpersoners engasjement for det nasjonale arbeidet. Leder for Nasjonal avdeling (NA) bruker rådet som et fagråd og en diskusjonspartner. Ulike prosjekter og tiltak drøftes i lys av gjeldende visjon og strategi for det nasjonale arbeidet. Rådet tar også beslutninger i mindre saker fremmet av administrasjonen.

Internasjonalt råd

Oppgaven til Internasjonalt råd (IR) er å være Hovedstyrets rådgivende organ for Misjonskirken Norges internasjonale arbeid. Hovedstyret har gitt rådet mandat til å kvalitetssikre visjon og strategi, motta regnskapsrapporter og uttale seg ved ansettelse av internasjonal leder og misjonsarbeidere. I tillegg kan rådet initiere tiltak som styrker menigheters og enkeltpersoners misjonsengasjement. Rådet fungerer som et fagråd og en diskusjonspartner for Internasjonal avdeling (INA). Rådet setter saker og tema på dagsorden og er aktivt med på å forme Misjonskirken Norges framtidige internasjonale engasjement. Internasjonalt råd består av inntil tre faste medlemmer, ett medlem oppnevnt av Hovedstyret til Misjonskirken Norge og ett medlem oppnevnt av Landsstyret til Misjonskirken UNG.

Predikant- og menighetsrådet

Predikant- og menighetsrådet (PMR) er et rådgivende organ for Hovedstyret i Misjonskirken Norge. De drøfter teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål og innstiller overfor Hovedstyret kandidater til ordinasjon av pastorer og innvielse av misjonærer. PMR gir råd i spørsmål som Hovedstyret ber om, men de er gitt et selvstendig ansvar i en rekke saker. De gir råd og veiledning overfor pastorer og menigheter som søker bistand for saker om kall og tjeneste.

PMR består av generalsekretæren, leder av internasjonal avdeling, leder av nasjonal avdeling, Hovedstyrets leder, leder i Predikant- og misjonærforeningen (PMF), daglig leder i Misjonskirken UNG, rektor ved Ansgar høyskole, to tilsynsmenn valgt av og blant tilsynsmennene, samt to medlemmer valgt av generalforsamlingen i Misjonskirken Norge.

Nettsider om oss

Tilhørende organisasjoner

MISJONSKIRKEN UNG

Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. UNG er organisert med Landsmøtet (LM) som sitt øverste organ, og et demokratisk valgt landsstyre som sine viktigste organer. Misjonskirken Speiderkorps (MKS) er en del av UNG. En representant fra MKNs hovedstyre har sete i UNGs landsstyre, og ett medlem i UNGs landsstyre har sete i hovedstyret. Daglig leder i UNG har stemmerett ved generalforsamlingen i MKN. UNG er for øvrig tilsluttet LNU.

Nettsiden for Misjonskirken UNG >>

Pastor- og medarbeiderforeningen
(PMF)

Personalorganisasjonen
(PO)