Trosgrunnlag i Misjonskirken Norge

Nettsiden er sist oppdatert 16.04.2024

Misjonskirken Norge er et selvstendig, nasjonalt trossamfunn med menigheter og medlemmer.

Grunnforståelse av vår identitet og intensjon bygger på at vi er en vekkelsesbevegelse med kall til å arbeide for Guds barns enhet og menneskers frelse, liksom visjonen sier.

Misjonskirken Norge har sluttet seg til Den apostoliske trosbekjennelsen.

Trosgrunnlaget i Misjonskirken Norge er ikke forfattet i ett eget dokument, men kan forstås blant annet gjennom vedtatte dokumenter så som våre lover, vedtekter og Grunnlagsdokumentet, eller fra læresamtaler med andre trossamfunn.

Formålet for kirkesamfunnet

I lovtekstene for Misjonskirken Norge heter det i formålsparagrafen at vi skal arbeide for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap. Misjonskirken Norge skal utfordre og hjelpe menigheter til i fellesskap å virkeliggjøre det verdensvide misjonsoppdrag inntil Jesus kommer igjen, og vi skal arbeide for større grad av synlig enhet mellom evangeliske kristne, menigheter og kirker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal også arbeide for at det på ethvert sted er åpne og levende menigheter som inkluderer alt Guds folk og støtte lokale menigheter i det evangeliserende, diakonale og disippelbyggende arbeid.

Fra Paulus 2. brev til Timoteus.

I lovteksten §2 sies det at Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære. Menighetene er åpne for alle som ved troen på den treenige Gud; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, har tatt imot frelsen i Jesus Kristus og ønsker å leve etter Guds ord. Innen menighetene skal det råde samvittighetsfrihet med hensyn til dåp og nattverd.

Drøfting av teologi

I Grunnlagsdokumentet 2007 som ble vedtatt i generalforsamlingen i 2006, beskrives hva som ligger i vår identitet som trossamfunn, både i forhold til lære, felleskap og bekjennelse. Her forklares hvordan vi tenker å være en misjonerende, lyttende, tjenende og demokratisk kirke.

I dokumentet «For at verden skal tro – læresamtaler mellom Den norske og Det Norske Misjonsforbund» (2001), beskrives felles lære og tanker – og hva som skiller. Her omtales læregrunnlag, menighetsstruktur, tros- og skriftforståelse, menneskesyn, dåp, nattverd og gudstjenesteliv. I dette arbeidet deltok fra Misjonskirken Norge (tidl. Misjonsforbundet), daværende generalsekretær Sveinung Lorentsen, Ingunn F. Breistein, Bjørn Øyvind Fjeld, Hallvard Hagelia, Ivar Kaasa, Jarle Råmunddal og Reidar Salvesen.

Teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål blir drøftet i Predikant- og menighetsrådet (PMR) som er et rådgivende organ for Hovedstyret i Misjonskirken Norge. Rådet innstiller dessuten kandidater til ordinasjon av pastorer og innvielse av misjonærer. I tillegg gis det veiledning i teologiske og etiske spørsmål overfor pastorer og menigheter.


Ansgar høyskole i Kristiansand eies av Misjonskirken Norge.

Tilgjengelige dokumenter

I ressursarkivet, i mappen «8 Organisasjon», kan følgende dokumenter lastes ned:

Lover for Misjonskirken Norge

Anbefalte vedtekter for menigheter i Misjonskirken Norge

«Grunnlagsdokumentet 2007»

«For at verden skal tro – læresamtaler mellom Den norske kirke og Det Norske Misjonsforbund» (2001)

«Lokalmenigheter i samarbeid med Den norske kirke» (2016)

Den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.