NY LOV FOR TROSSAMFUNN: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (bildet) har lagt fram et omfattende høringsnotat med forslag om å samle alle lover om trossamfunn og kirkesaker i en ny lov. FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN


Lager ny lov for trossamfunnene

Kulturdepartementet offentliggjorde i slutten av september 2017, et høringsnotat med forslag til nytt lovverk og endrede tilskuddsordninger for trossamfunnene.

Det kommunale tilskuddet til menighetene forsvinner helt, og et trossamfunn kan bare søke om tilskudd for personer som er fylt 15 år. I tillegg foreslås det at bare trossamfunn med minimum 500 medlemmer kan søke om tilskudd. Dette er blant forslagene som departementet vil ha kommentarer på i høringsrunden.

Slår sammen tre lover
Kulturdepartementet som har ansvar for tros- og livssynssamfunnene, ønsker en samlet revisjon av hele lovgivningen for tros- og livssynssamfunn.

– Høringsforslaget er en oppfølging av regjeringsplattformens løfte om å utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Å samle de tre lovene som i dag finnes på feltet i én felles lov vil i seg selv være et vesentlig grep for forenkling og likebehandling, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Det er de gjeldende tre lovene, kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven, som da skal oppheves og erstattes av en felles lov. Samtidig videreføres en særskilt lovgivning med et eget lovkapittel med rammebestemmelser for Den norske kirke.

15-års grense
Departementet foreslår at en ny kirkelov har 15 års aldersgrense for at et trossamfunn kan søke om tilskudd for personen. Det blir således et skille mellom trossamfunnets egne krav og interne regler til medlemskap – og hvem staten regner som berettiget til å søke om tilskudd for.
Den nye loven vil da ikke lenger regulere barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn. Den norske kirke vil da måtte, på linje med andre tros- og livssynssamfunn og uten hjemmel i lov, fastsette egne regler for medlemskap og tilhørighet.

Enklere om vigselsretten
Ordningen med vigselsrett for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn mener departementet bør fortsette som i dag. Men for å ha vigselsrett må trossamfunnet være registrert og ha minst 500 tilskuddstellende medlemmer over 15 år.
Som et ledd i likebehandling og forenklinger foreslås det at stedlig avgrenset vigselsrett avvikles og at den som blir godkjent som vigsler, etter loven bør kunne foreta vigsel i hele landet.

Kun penger fra Staten
Departementet foreslår å fjerne tilskuddsordningen fra kommunene til menighetene, og at hele tilskuddet utbetales samlet fra staten til trossamfunnet. Støtten blir da bli utbetalt som et kronebeløp per medlem, med krav om medlemslister påført fødselsnummer for hvert medlem. Reguleringsgrunnlaget for støtten er statens bevilgninger til Den norske kirke.

I tillegg foreslås kravet om at et trossamfunn må ha minst 500 medlemmer over 15 år for å kunne motta støtte. Av i alt 783 samfunn som mottok støtte i 2016, var det 660 tros- og livssynssamfunn som hadde færre enn 500 medlemmer over 15 år. Den samlede offentlige støtten til disse, svarer til om lag 16 prosent av den offentlige støtten til alle tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Departementet går ut fra at likeartede trossamfunn som hver for seg har færre enn 500 medlemmer over 15 år, vil kunne tilpasse seg kravet ved at de samordner seg organisatorisk eller blir med i en sammenslutning. Dette gjelder blant annet pinsemenighetene og flere frie evangeliske forsamlinger.

Departementet foreslår dessuten at alle oppgaver knyttet til forvaltningen av tilskuddsordningen utenom Den norske kirke, legges til en egen enhet ved ett fylkesmannsembete. Dette blir da et nasjonalt kompetansemiljø med styrket faglige og administrative funksjoner, så som muligheten for tettere kontrollrutiner.

Må svare før nyttår
Andre saksområder som drøftes i høringsnotater er blant annet gravferdsordningen, bortfall av tilskudd til religionsopplæring og retten til fri ved religiøse høytider. Alle forslagene fra departementet er nå på høring, før så departementet fremmer saken med lovendringer i Stortinget. Høringsfristen er satt til den siste dagen i 2017. Både Misjonskirken Norge og Ansgar Teologiske Høgskole er høringsinstanser.

Høringsnotatet som er på 230 sider, kan lastes ned fra departementets nettside.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X