ANSGARSKOLEN: Astrid Diesen var selv til stede under avdukingen av bysten av hennes mann, Ingulf Diesen. Gunstein Draugedalen (t.h.) er kunstneren av bysten. (Foto: Lasse Eid) 


Byste av skolens første rektor

Det ble en minnerik dag på Ansgarskolen da bysten av Ingulf Diesen ble avduket. Ikke minst var dette en takk til Astrid Diesen og familien.

Kunstneren og vennen Gunstein Draugedalen hadde laget en byste av Ingulf Diesen (1928-2015). Mandag 10. oktober ble den avduket. Bysten ble plassert i «Mosvolds bibliotek» på Ansgarskolen i Kristiansand. Ved avdukingen holdt Gunstein Draugedalen en personlig hilsen og framførte sang. Flere hadde hilsninger, og det var servering i kantinen til frammøtte.

Hentet fra USA til skolen

Plasseringen av bysten er gjennomtenkt. Det var nettopp skipsreder Torrey Mosvold som i 1954 utfordret og hjalp Ingulf til teologiske studier i Chigago. Dette var med tanke på etableringen av en ny skole, Ansgar Bibel- og Ungdomsskole, som skulle utvide tilbudet til den daværende «Misjonsskolen».

Da Misjonskirken Norge (tidl. Misjonsforbundet), hentet Ingulf tilbake til Norge, var det for å bli rektor på Ansgarskolen som den gang lå i Faunveien i Oslo og ble innviet den 27. juni 1959. I perioden 1959-1970 var Ingulf rektor. Han ble deretter valgt til misjonsforstander (generalsekretær) i Misjonskirken Norge. Ingulf er også godt kjent som forkynner og lokal pastor, forfatter og bibelkonsulent.

Bjørn Øyvind Fjeld holdt er varm hilsen om hva Ingulf Diesen har betydd i vårt kirkefellesskap.

Rektor Ingunn F. Breisten (t.v.) står i rekken av rektorer bak Ansgarskolens første rektor, Ingulf Diesen. Astrid Diesen og Gunstein Draugedalen opplevde dette som en stor dag.

Et varig uttrykk for en troens hedersmann

– Dagens bysteavduking foretas fordi vi vil minnes og ære den første rektor ved Ansgarskolen, sa Bjørn Øyvind Fjeld i sin hilsen. Han nevnte blant annet betydningen av Ingulfs bibelsyn. Han var en sterk forsvarer av Bibelen som rettesnor for liv og lære og for dens guddommelige autoritet.

– Jeg er overbevist om at Ingulfs kamp på dette feltet har båret, og fortsatt vil bære frukt. Jeg tenker ikke på alle hans ord, formuleringer og inspirasjonsteorier, men hans dynamisk bibelsyn, hvor Skriftens autoritet ikke står til diskusjon. Det er også viktig å nevne at Ingulf hele livet sa et helhjertet ja til kvinner som forkynnere og ledere, så Bjørn Øyvind som takket Gunstein Draugedalen for hans kunstneriske avtrykk i form av bysten. Dernest takket han Astrid Diesen og barna, som lot Ansgarskolen og Misjonskirken Norge få så mye av Ingulfs tid og krefter.

– Dere har en stor aksje i det vakre minnet som vi forsøker å tegne i dag. Vi minnes Ingulf med stor takk, og denne bysten gir et varig uttrykk for en troens hedersmann som har nådd målet, sa Bjørn Øyvind.

Siri Iversen hilste fra Misjonskirken Norge.

Nådens forkynner

På vegne av Misjonskirken Norge, delte generalsekretær Siri Iversen om hvordan Ingulf var en del av det som «alltid» var der for den yngre generasjonen. Det var Gud, Bibelen og Ingulf. Hun husker ham blant annet fra Nissedal bibelcamping der han fritt utfoldet seg ved pianoet mens han sang om nåden – og prekte om nåden. Hun husker ham også som den jordnære personen som var glad i fjellet og naturen.

– Ingulf var selv en veirydder for at vi kan være der vi er i dag, sa Siri i takknemlighet. Hun overrakte en stor blomst til Astrid Diesen som var til stede sammen med familien.

Tekst av Trond Filberg. Alle foto av Lasse Eid.

Helsing av Gunstein Draugedalen, i anledning avduking av bysten

Mandag 10. oktober 2022 ble bysten av Ingulf Diesen avduket av rektor Ingunn F. Breistein og kunstneren Gunstein Draugedalen. Sokkelen er av norsk malmfuru. (Foto: Lasse Eid)

Eit vennestykke av takksamhet

I Vest-Telemark er spora etter Ingulf Diesen djupe. Særleg i den vesle bygdi Kviteseid, der han starta si predikantgjerning – vel 20 år gamal. Etter fyrste kurset på Ansgarskolen i 1959, sende rektor Ingulf Diesen tre av sine mest lovande elevar til Betel i Kviteseid for å evangelisere. Ein av desse var Sven Øverland. Og det var Høfnergitaren hans som fekk meg interessert. Det blei vekkelse – og eg blei omvendt. Og snart viste Ingulf Diesen seg vinterkledd i døra for å sjå svaret på bønene han hadde bede for bygda. Han såg salig ut.

Det var slik me møttes – Ingulf og eg. Han 31 – eg 13. At det skulle bli starten på eit livslangt vennskap var utenkjeleg for meg på 13, og eg ante ikkje kva han på 31 skulle bety for meg. Men i dag vil eg sei at Ingulf Diesen var ein av dei viktigaste personar eg har møtt. Frå utallige små og store møte i alle delar av landet fekk eg lære å kjenne han ganske godt.

Ingulf Diesen

Eg fekk sjå spennet i naturen hans. Han var både høvding og husmann. På talarstolen var han høvdingen. Klar i tanken og kraftfull våpendragar for sitt bibelsyn. Men så inntrykksøm og sårbar under talarstolen. Det var då eg såg kunstnarnaturen hans koma til syne. Det var arven etter faren – kunstnaren som levde sitt enkle liv i Svartdal. Og Ingulf elska det enkle livet – i naturen som bærplukkar og som vedahoggar. Då var han nærare husmann enn høvding.

Eg trur det var det enkle – og ekte ved Ingulf som appellerte til så mange. Han var ikkje laga for jåleri av noko slag. Og derfor kan eg avsløre at eg har valt ekte norsk malmfuru, som sokkel bysta av Ingulf skal kvile på.

Eg trur Ingulf forsto før mange andre at det budde ein kunstnar i meg. Fordi han hadde ein særegen evne til å sjå bakom det uferdige og umodne. Han kunne sjå evner og gåver som ikkje låg opp i dagen for alle. Han såg også fort at mine evner ikkje låg til rette for å bli ein ruvende teolog eller ein stor predikant. Men han såg den sky kunstnarsjela mi, som fekk sitt uttrykk gjennom tonar.

Men han fekk ikkje sjå det som gjer at me er samla her i dag. Mine evner til å forme og gje eit uttrykk med hendene. Med leira eg fekk i hendene fekk eg lyst til å forme byster av personar eg hadde møtt eller lese om. Ingulf ein av dei fyrste eg ville prøve meg på. Av særleg to grunnar. Dels fordi han var ein uvanleg vakker mann med ein flott profil og eit dekorativt kranium. Hugsar ein predikant i Misjonsforbundet sa om den unge Ingulf: Han har profil som ein gresk gud. Eg såg at han hadde rett. Så den eine grunnen var utifrå ein estetisk ståstad.

Men endå viktigare var å forme Ingulf som venn. Gjennom alle bolkar i livet – frå nyomvendt gutonge i ’59, gjennom livets berg- og dalbane, kunne eg rekne med Ingulf. Frå Aulaen med suksess, til Modum Bad som nedblåst 40 åring. I alle desse krevjande kasta sto trufaste Ingulf tett ved sida mi. Alltid var han der.

Ingulf Diesen sette djupe spor etter seg i heile landet. Derfor er me samla her og nå. Takksame for alt han fekk bety for så mange av oss. Og ikkje minst for Ansgarskolen, frå starten med 13 elevar, til det imponerande skoleanlegget me ser her i dag. Og det kjennes så velsigna naturleg at Ingulf Diesen får sin sentrale plass her.

For meg er denne bysta eit vennestykke av takksamhet.

Nytt opplag av Diesens bok

Hermon forlag har i år utgitt på nytt boka «Er Bibelen Guds ord» av Ingulf Diesen. Boka ble første gang utgitt i 1974.

Lenke for å lese mer om boka >>

Ansgarskolen >>

Ansgarskolen er samlebetegnelsen på Ansgar bibelskole og Ansgar høyskole. Skolen ble etablert i 1959 i Oslo. Etter de første årene i Faunveien, flyttet skolen i 1966 til Vettakollen i hovedstaden. I 1988 flyttet skolen til Hånes i Kristiansand kommune. Skolen er heleid av Misjonskirken Norge.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X