ØKER FRADRAGET: Regjeringen øker maksimalbeløpet for skattefradrag i 2019 og endrer momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner. Bildet er fra Knif-dagen i 2017 da statsminister Erna Solberg deltok i debatten om styrking av støtte til de frivillige organisasjonene. (Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK)


Nye offentlige ordninger i 2019

Fra myndighetene er det kommet flere nyheter i starten av 2019. Ny trossamfunnslov er på trappene denne våren, ny forskrift for momsfradragsordningen og statsbudsjettet for 2019 øker beløpet for skattefradraget.

I forbindelse med utvidelsen av regjeringen, er tros- og livssynssaker nå flyttet fra Kulturdepartementet til departementet til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (bildet).

Barne- og familieminister Ropstad. (foto: Stortinget)

Når Stortinget har flyttet de nødvendige bevilgninger mellom Kulturdepartementet til Ropstads departement, vil det bli foretatt endringer i departementsstrukturen. Dette skal skje i løpet av første halvår 2019. Inntil videre heter departementet Barne- og likestillingsdepartementet og statsråden barne- og familieministeren. Det nye navnet på departementet er ikke bestemt. Dette oppgir departementets kommunikasjonsrådgiver til Misjonsbladet.

Ny felles lov for tros- og livssynssamfunn er på trappene i 2019. I begynnelsen av januar i år kunne Kulturdepartementet meddele Misjonsbladet at departementet arbeider med lovforslaget og skal etter planen legge fram lovforslaget for Stortinget våren 2019. Det er foreløpig ikke konkretisert hvilken dato dokumentet blir lagt fram og hvordan det skal presenteres for allmenheten, oppgir departementet. Det er usikkert på om flyttingen av trossamfunnsakene til nytt departement vil påvirke prosessen.

Tilskudd til kirkebygging

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019, bevilget Stortinget fem millioner kroner til tilskuddsordningen for private kirkebygg. Dette er tilskudd som trossamfunn utenfor Den norske kirke, private stiftelser, og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke kan søke om støtte fra. Tilskuddet som er en etterskuddsordning, skal gå til bygg eller deler av bygg, som benyttes av et trossamfunn til utøvelse av sin religiøse tro. Det gis ikke tilskudd til deler av bygget som benyttes til kommersiell bruk eller til andre aktiviteter uten direkte relasjon til menighetens trosutøvelse.

I 2018 var det ingen menigheter i Misjonskirken Norge som fikk tilskudd. Blant de 24 menighetene som fikk støtte var Lyngdal Frikirke (kr 169 785), Metodistkirken i Arendal (kr 153 615) og pinsemenigheten Betel Haga (kr 310 868).

Ny forskrift for momsen

Fra 2019 innfører myndighetene ny forskrift for momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner. Endringene skal bidra til at små organisasjoner samlet vil motta noe mer midler i ordningen. Endringene vil gjøre ordningen enda mer treffsikker, bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, og sikre at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode.

Hovedendringen innebærer en omfordeling av midler slik at små organisasjoner samlet får litt mer og store organisasjoner samlet får litt mindre. Beregningsmodellen i forenklet modell justeres slik at organisasjoner som har søknadsgrunnlag under 10 millioner kroner vil få noe mer midler.

Misjonskirken Norge fikk utbetalt i 2018 i underkant av 7 millioner kroner for året 2017. Beløpet ble videre delt til menighetene i trossamfunnet som deltok i søknaden.

I 2017 mottok 23 500 organisasjoner midler fra ordningen, og Stortinget bevilget i statsbudsjettet totalt 1,4 milliarder kroner til ordningen for regnskapsåret 2017. Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter tilskuddsordningen, opplyser at en av kravene for å få utbetaling, er at alle enheter må være registrert i Frivillighetsregistret.

Øker fradragsbeløpet

Fradraget i skattepliktig inntekt for pengegaver øker i 2019 med 10 000 kroner fra forrige år. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon, og maksimalt beløp for fradrag for gaver i 2019 er 50 000 kroner. I 2017 var beløpet 30 000 kroner. Misjonskirken Norge er godkjent for å få slikt skattefradrag for alle givere som ønsker dette.

Av Trond Filberg

Gi en gave til et av våre nasjonale eller internasjonale giverprosjekter!

Du kan velge et enkelt prosjekt, gi generelt eller bli fadder. Se mer på giversiden, der du kan gi et enkeltbeløp eller bli fast giver. Skattefradrag kan du ordne elektronisk. Se mer på giversiden.

PROSJEKTKATALOGEN.ORG

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X