LEDERSKIFTER: Rita Nottveit (t.h.) er konstituert som ny leder i Hovedstyret for Misjonskirken Norge, og Øyvind Haraldseid er generalsekretær fram til august 2022. (Foto: Rachel E. Olsen).


Endringer i ledelsen

Det skjer endringer i ledelsen til Misjonskirken Norge. Hovedstyrets ledelse ble endret nylig, og Hovedstyret har startet arbeidet med å rekruttere ny generalsekretær fra 2022.

Styreleder i Misjonskirken Norge, Bente E. Nome Næser (Randesund misjonsmenighet), har av helsemessige årsaker bedt om å fratre vervet. Hun har vært styreleder siden 2016, og har vært medlem og varamedlem i Hovedstyret siden 2010.

Bente E. Nome Næser overtok ledervervet etter Ove Gundersen under Generalforsamlingen i Stjørdal i 2016. Hun har sittet elleve år i Hovedstyret, og fem år av disse som styreleder.

– Det har vært fantastiske år i styret, og jeg er så takknemlig for den tilliten som Misjonskirken Norge har vist meg alle disse årene. Det har beriket både livet mitt og tjenesten min, sier Bente i en kommentar til misjonsnytt.no.

Hun har også hatt flere andre sentrale verv, blant annet i internasjonalt råd og i styret for Personalorganisasjonen i Misjonskirken Norge. I Randesund misjonsmenighet sluttet Bente i fjor som administrasjonsleder. Det er derfor en formidabel innsats og dyktig ledelse Bente har utøvd i lang tid, både lokalt og sentralt.

Nye ledere i styret

I styremøtet 4. mars i år ble nestleder i Hovedstyret, Rita Nottveit (Oslo misjonskirke Betlehem), konstituert som ny styreleder. Hun ledet blant annet Generalforsamlingen i 2018, og la fram flere saker i den digitale Generalforsamlingen i november 2020. Rita har stort hjerte for misjon og leder misjonsrådet i egen menighet. Hun leder dessuten styret for Søster Annie Skaus Minnefond.

Nåværende medlem i Hovedstyret, Kristian Råmunddal (Ytre Randesund misjonskirke) er konstituert som ny nestleder. Konstitueringen gjelder fram til neste generalforsamling. I Hovedstyrets arbeidsutvalg sitter foruten Rita og Kristian, styremedlem Dag Andersen (Misjonskirken Betel Mjøndalen).

Endringer i Hovedstyret: Bente Nome Næser (t.v.) fratrådte som styreleder i mars av helsemessige årsaker. Ny styreleder er Rita Nottveit, og Kristian Råmunddal er ny nestleder.

Igangsatt rekrutteringsprosess

Hovedstyret har over tid diskutert om og eventuelt når det er riktig å skifte person i åremålsstillingen som generalsekretær, i forhold til en ny strategiperiode. De vedtok i januar 2021 at det vil tjene Misjonskirken Norge best å gjøre skiftet ved inngangen til en ny, lengre strategiperiode som skjer fra 2022. Det er derfor satt i gang en prosess for å rekruttere ny generalsekretær.

Menigheter, pastorer og en rekke funksjoner i Misjonskirken Norge vil bli invitert til å foreslå kandidater. Et innstillingsutvalg vil vurdere, intervjue og anbefale for Hovedstyret, som fremmer forslag for Generalforsamlingen i 2022. Misjonskirken Norges lover sier at stillingen som generalsekretær er en åremålsstilling på seks år og at gjenvalg kan finne sted for fire år av gangen. Øyvind Haraldseid ble valgt i 2012 og gjenvalgt i 2018 for fire år.

Takknemlige

Hovedstyret mener at Øyvind er, og har vært, en god leder for Misjonskirken Norge gjennom disse snart ti årene. Han er generalsekretær fram til august neste år.

– Øyvind har vært rett mann til rett tid, sier ny styreleder, Rita Nottveit. Hun trekker fram at styret for eksempel har vært særs tilfreds med den brede involveringen han skapte i forarbeidet til ny strategi, der menigheter over hele landet ble invitert med i arbeidsmøter.

Hovedstyret uttrykker tillit til måten Øyvind utfører arbeidet sitt på, og verdsetter at han har tatt prosjektlederansvaret for strategiarbeidet fram mot 2022.

Strategiarbeidet i gang

Prosessen for ny strategiplan er i gang. Den ble startet i 2019 med regionale samlinger for menighetene og innspill fra råd og styrer. Generalforsamlingen 2020 fattet vedtaket om at nøkkelordene «Tro – Sende – Plante» skulle være veivisere for en ny strategi etter satsingen Vekst 2020, som ga mange gode erfaringer, resultater og engasjement.

Les også: Hva skjedde på den digital generalforsamlingen i 2020 – klikk her.

Prosessen videre er å konkretisere målet om å lede flere mennesker til tro på Jesus Kristus, sende ut flere medarbeidere og plante flere menigheter. Hovedstyret vil i løpet av året involvere aktuelle enheter i kirkesamfunnet. Deretter håper man at et utkast til ny strategiplan er utarbeidet i løpet av høsten, og at Hovedstyret tidlig i 2022 vil kunne legge fram et saksfremlegg for Generalforsamlingen, som vil skje 22.-23. april i Kristiansand.

Av Trond Filberg

Hovedstyret

Hovedstyret (HS) er det øverste valgte organet i Misjonskirken Norge. Medlemmene velges av Generalforsamlingen, samt at det er medlemmer oppnevnt av andre enheter i kirkesamfunnet. Hovedstyret leder virksomheten gjennom blant annet å utarbeide strategier, innstiller til saker for generalforsamlingen, oppnevner representanter til forskjellige fora, samt forvalter eiendommer og økonomiske midler. Styret skal ivareta arbeidsgiveransvaret for ansatte i Misjonskirken Norge, med generalsekretæren som daglig leder.

Hovedstyrets sammensetning per 2021 og Misjonskirken Norges organisasjonskart – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X