Åpenhetsloven

Redegjørelse om Åpenhetsloven og Misjonskirken Norge (MKN).

Nettsiden er oppdatert 02.01.2024

Virksomhetens art

Åpenhetsloven er en ny lov som Stortinget har vedtatt. Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Åpenhetsloven skal bidra til at risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter både i Norge og resten av verden blir redusert. Det skjer gjennom at vi må gjøre rede for hvordan organisasjonen og de vi kjøper varer og tjenester fra forholder seg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for sine ansatte.

Redegjørelse

Misjonskirken Norge (MKN) regnes som en større virksomhet og omfattes av loven. Gjennom loven er vi forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av både egen og leverandørers virksomhet. Årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger skal publiseres på organisasjonens hjemmeside innen 30. juni hvert år. Hovedstyret vedtok i november 2023 å forankre ansvarlighet i organisasjonens retningslinjer. Administrasjonsleder ved hovedkontoret ble gitt i oppdrag å utforme retningslinjer tilpasset virksomheten innen 1. mars 2024.

Virksomhetens art

Misjonskirken Norge er et kristent kirke- og trossamfunn, organisert som en ideell forening. Formålet er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse i Norge og globalt. En del av virksomheten er utdanning gjennom Ansgarskolen i Kristiansand, som består av Ansgar høyskole og Ansgar bibelskole. Ansgarskolen er organisert som et konsern der Misjonskirken Norge eier alle aksjene i morselskapet. Internasjonalt er Misjonskirken Norge engasjert i Colombia, Kongo-Brazzaville, Kina, Afghanistan, Polen og Romania. Per 31.12.2022 har kirkesamfunnet 82 menigheter med 9.187 medlemmer. Det registrerte trossamfunnet teller 11.552 medlemmer. Hovedkontoret er lokalisert i Oslo.

Personal

MKN er bevisst på diskrimineringsloven både i rekrutteringsprosesser og i arbeidshverdagen. MKN har lønnsavtale som ivaretar lovverk og sikrer ordninger for våre ansatte i Norge og utlandet. I henhold til arbeidsmiljøloven §13-3 har MKN som trossamfunn unntak fra forbudet mot diskriminering i forhold som er nødvendige for utøvelse av arbeid eller yrke. Organisasjonen tar aktivt avstand fra diskriminering, mobbing og trakassering. Vi har etablert varslingsrutiner i forhold til kritikkverdige forhold. Internasjonal avdeling har et særskilt søkelys på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre samarbeidsland og samarbeidspartnere.

Ansvarlig innkjøpspraksis

MKN har et variert tilbud av tjenester og arrangementer, samt innkjøpsavtaler for varer og tjenester. Vi ønsker å bidra til en positiv utvikling i leverandørkjedene gjennom en ansvarlig innkjøpspraksis. Vi vil derfor arbeide med prinsipper og krav til vår egen virksomhet. MKN er medeier i KNIF, og benytter i stor grad innkjøpsavtaler som er fremforhandlet gjennom innkjøpsfellesskapet. KNIF er medlem i Etisk handel Norge, og stiller krav om at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas av sine avtalepartnere og deres underleverandører. Dette dekker tvangsarbeid/slavearbeid, fagorganisering og kollektive forhandlinger, barnearbeid, diskriminering, dårlig behandling, HMS, lønn, arbeidstid, regulære ansettelser, marginaliserte befolkningsgrupper, miljø, korrupsjon og systemer for oppfølging. KNIF er en aktør som tilpasser vår innkjøpspraksis og gir råd til oss medlemmer som bruker innkjøpsavtalene, slik at vi styrker, og ikke undergraver leverandørenes mulighet til å levere etter kravene som stilles for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas.

Antikorrupsjon

MKN har nulltoleranse i forhold til korrupsjon. Organisasjonen eller dens ansatte skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler. Antikorrupsjon i leverandørkjedene er noe som skal følges opp i vårt arbeid med aktsomhetsbetraktninger, risikovurdering av og dialog med leverandører og samarbeidspartnere.

Aktsomhetsvurderinger

Misjonskirken Norge (MKN) vil:

– fortsette arbeidet med aktsomhetsvurderinger med mål om å publisere en mer omfattende redegjørelse for 2023 innen 30. juni 2024.
– utarbeide retningslinjer og rutiner for leverandørkontakt.
– kartlegging av et utvalg leverandører iht. lovverket.