Hva er Vekst 2020?

Satsningen «Vekst 2020» er en konkretisering av vår visjon for et helt tiår, årene 2010 til 2020.

Vekst 2020 gir vårt arbeid fart og kraft. I strategiplanene gir Vekst 2020 føringer for de satsninger vi gir prioritet. Helt sentralt i denne satsningen er den lokale menigheten – både nasjonalt og internasjonalt. Fokuset på vekst ved fordypning handler om at vi forutsetter at vi lever Jesus-sentrert i alt vi gjør og er, for oss selv og for andre. Det handler også om at vi klarer å formidle og praktisere Guds nåde og være sanne i møte med mennesker.

Fokuset på vekst ved fordobling kan beskrives mer detaljert. Statistikk er ikke et mål i seg selv, men viser utvikling og resultater. Det er med å gi motivasjon og sannhet. Hvert år i november inviteres menighetene i Norge til å telle og angi flere parametere som viser utviklingen. Statistikken så langt viser at vi vokser som kirkefellesskap.

For det nasjonale arbeidet ønsker vi at den enkelte menighet har tydelig vekst ved økt antall gudstjenestebesøkende, flere mennesker i smågrupper, flere medarbeidere og flere barn og unge. Vekst 2020 har også en målsetning om å plante tjue nye menigheter i perioden.

For det internasjonale arbeidet ønsker vi å se et økt engasjement ved at den enkelte samarbeidskirke og menighetene i disse, vokser på en sunn og misjonal måte. I tillegg at det internasjonale arbeidet i hvert av prosjektene vi støtter, utvikler seg mot selvstendighet og måloppnåelse.

I 2022 ble det ferdigstilt en sluttrapport for hele perioden med Vekst 2020. Rapporten er publisert.

Vekst 2020 – sluttrapporten

Publisert 2022 – kan leses her >>

Vedlegg – kommunikasjon

Publisert på nett – kan leses her >>

Vekst 2020-statistikk – hvordan går det med veksten? Les mer om veksten.

Guds barns enhet og menneskers frelse

Les mer om vår tenkning i organisasjonsdokumentet som er tilgjengelig i ressursarkivet.

Dokumentet beskriver vårt formål og vår visjon med utdypning av begrepene «enhet» og «frelse», utfyllende om våre verdier og kjennetegn på verdiene, om kirkefellesskap og trossamfunn, og om hva misjonale menigheter er og våre menighetsprinsipper.