KORONA-TIDEN: Hvordan skal vi takle hybridhverdagen? Hva kan hjelpe oss til å jobbe bedre sammen?


Hvordan takle hverdagene bedre?

Hvordan skal vi nå ha fellesskap framover? Hva er det viktig å fokusere på i eget liv? Hvordan balansere aktiviteter på skjerm opp mot fysiske aktiviteter og samvær?

Siden mars i år har situasjonen endret seg mye på grunn av koronapandemien. Fra avlysninger, nedstenging av samlinger og felles arbeidsplasser, ble samfunnet gradvis åpnet på noen områder før sommeren. Nå opplever vi at det strammes noe inn igjen etter økt smitterisiko og lokale utbrudd av smitte.

Smittesituasjonen er langsiktig og uviss. Endringer skjer hele tiden på hva som er lov, og mange spør om hvordan de konkret skal praktisere smittevernet. Folk savner ikke minst å håndhilse og gi hverandre en god bamseklem.

Ikke alle takler å ha hjemmekontor.

Ulike reaksjonsmønstre

Hjemmekontor blir igjen anbefalt for mange arbeidsplasser, og man bør ikke reise for mange sammen kollektivt. Menighetene jobber hardt for å få til gudstjenester med strenge smitteverntiltak, der oppmøte registreres og lokalene rigges.

For mange ansatte påvirker dette arbeidsdagene. Det kan oppleves  positivt med hjemmekontor og færre arrangementer. Det kan være mindre tidspress for reising og bedre tid til eget trosliv med bønn og bibellesning. Noen får bedre muligheter for å pleie fritidsinteresser, og man har ekstra tid med familien. Om man ikke kan møtes på jobben, synes noen at videomøtene med kolleger oppleves mer effektive .

For andre kan hjemmekontor og mangelen på fysiske samlinger være en belastning. Noen opplever konsentrasjonsvansker, ensomhet og usikkerhet både økonomisk og faglig. Skillet mellom jobb og fritid viskes ut i større grad, og det påvirker både helse og psyke.

Noen pastorer opplever frustrasjoner i dette. Ikke alle takler å gå inn i nye roller og arbeidsoppgaver som man aldri har erfaring fra. Det forventes å være mer aktiv i sosiale medier og utfordres til å se i kamera med et ukjent publikum framfor kjente ansikter i et møtelokale.

Noen sitter igjen med en følelse av at menighetsfolket egentlig ikke savner pastoren sin så mye, ei heller alle menighetsaktivitetene.

Endringer vil fortsette

– Vi må ta inn over oss at endring skjer hele tiden og er en naturlig del av livet. Av og til blir endringene tydeligere som nå med korona, men dette handler i utgangspunktet om vår egen innstilling, sier John Øyvind Livden.

John Øyvind Livden

Han er tidligere korpssjef i Misjonskirken Speiderkorps og er gründer og daglige leder i konsulentfirmaet Gullfjell Consulting AS. De har spisskompetanse på lederutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling.

Plukk opp telefonen og ring en kollega eller gammel venn!

– Det er helt naturlig å kjenne på følelser som frykt, usikkerhet og sorg, men det hjelper ingen å bli værende i disse følelsene. Bestem deg derfor for å være en aktør, ikke en passiv brikke, er rådet han gir.

Vær mer sosial med andre

– Oppretthold gode rutiner i eget liv, med refleksjon, fysisk aktivitet, kosthold og søvn. Oppretthold eller gjenoppta sosial kontakt med mennesker. Plukk opp telefonen, ring en gammel venn, en kollega eller slektning. Bruk videokommunikasjon og vær kreativ for å finne muligheter i stedet for begrensninger. Sett av tid på noe lystbetont som du vanligvis ikke prioriterer.

Er det nye måter vi kan være sosiale på? Har vi glemt å snakke med hverandre?

Til ledere med medarbeidere oppfordrer han dem til å skape rom for flere samtaler.

– Snakk ærlig sammen om hvordan dere har det, og hva som bekymrer, frustrerer og gleder. Spør åpne spørsmål, og ledere bør ta god tid til å lytte til den andre. Still oppfølgingsspørsmål, og lytt igjen, sier han og understreker at alle mennesker har behov for å bli sett, lyttet til og anerkjent.

Økonomisk usikkerhet

I starten av pandemien var det mye usikkerhet rundt hvordan dette ville kunne påvirke økonomien i menighetene i Misjonskirken Norge. Svaret så langt er at situasjonen er noe varierende, men at de fleste har klart seg greit. Myndighetene har også gode kompensasjonsordninger for bortfall av inntekter fra for eksempel utleie og loppemarkeder.

Yngve Brosstad.

– Menighetene rammes nok i ulik grad av permitteringer og oppsigelser blant sine medlemmer. Givertjenesten i menighetene er heldigvis innrettet på en slik måte at det meste av inntektene kommer via avtalegiro, sier Yngve Brosstad, administrasjonsleder i Misjonskirken Norge.

Han har brukt mye tid på å informere menighetene om hvilke regler som gjelder for permisjon og hvordan man skal forholde seg til veiledere og myndighetenes krav til smittevern.

Koronapandemien påvirker også Misjonskirken Norges nasjonale  aktiviter. Den populære sommerfestivalen ble avlyst i juli, og det er også usikkert hva som skal skje i 2021. Generalforsamlingen som først skulle vært arrangert i april i Kristiansand – og senere planlagt i Oslo misjonskirke Betlehem, er nå besluttet å gjennomføres digitalt uten fysisk frammøte.

Hybride hverdager krever mer

– Den nye normalen, med en kombinasjon av hjemmekontor og fysisk oppmøte på jobben, krever noe nytt av ledere, skriver Bjørn O. Hopland og Vigdis Austrheim i nyhetsavisen Dagens Perspektiv. De er spesialister i fjernledelse, og begge har vært ledere i Microsoft Norge og internasjonalt. Hopland leder også firmaet Smart Endring AS.

– Det vi har hørt gjennom de siste månedene er at arbeidshverdagen aldri blir den samme igjen etter måneder med hjemmekontor. Nå som flere får lov til å komme tilbake på kontoret, har mange arbeidsgivere signalisert at de ser store fordeler ved at ansatte kan arbeide hjemme deler av tiden.

Mange som har lært seg å jobbe hjemmefra trives godt med denne arbeidsformen. Dette vil føre til hybridløsninger der noen er på kontoret og noen hjemme. Det utfordrende er at du aldri vet hvem som er hvor, og når, og det krever mer av deg.

Mister den spontane dialogen

Vi støtter den fleksibiliteten det nå legges opp til fra mange arbeidsgivere, men den krever en bevisst holdning til organisasjonsmodell, ledelse og kultur. For fleksibiliteten og kombinerte arbeidsformen krever mer av deg. Det fører til at du må tenke nytt om hvordan du planlegger og samarbeider med kolleger.

For ansatte, og særlig ledere, som har mye hjemmekontor, krever dette mer planlegging og struktur.

Erfaringene fra koronatiden har vist at mange synes det er vanskelig å planlegge en slik hverdag. Vi mister noe av forutsigbarheten vi er vant til å ha og den uformelle og spontane dialogen.

Vi tror at muligheten til å jobbe hjemme gir oss større frihet, men sannheten er at denne arbeidsformen krever mer planlegging og mer struktur, særlig for ledere, prosjektledere og prosjektteam.

Vi trenger noen faste kontaktpunkter i hverdagen der vi kan koordinere, utveksle ideer i sanntid og ta beslutninger. Det er bra å kunne ha samtaler i videomøter, men av og til er det bedre å snakke sammen. Også den uformelle kontakten over en kaffe er viktig, skriver Hopland og Austrheim som er erfarne avstandsledere har selv arbeidet og ledet team på denne måten i mange år.

Tips for bedre arbeidsdager

Hopland og Austrheim tre beste tips for ansatte med en hybrid arbeidshverdag, er for det første å skape forutsigbarhet i en uforutsigbar hverdag med faste nettmøter i kalenderen for avdelingsmøter, prosjektmøter og en-til-en-møter for en lang periode fremover.

For det andre å etablere delingsarenaer der man finner og deler nødvendig informasjon. Og for det tredje legge vekt på god opplæring så alle behersker de digitale samarbeidsverktøyene godt nok til å være kreativ og jobbe sammen om oppgaver fremfor å måtte bruke energi på teknikken.

Tekst av Trond Filberg

Intervjuet med Hopland og Austrheim er gjengitt med tillatelse fra Hopland. Illustrasjonsfoto er lisensregistrert av Misjonskirken Norge, og personfoto tatt av Trond Filberg.

Nettside for menighetsadministrasjon

Inneholder kunngjøringer og informasjon om koronapandemien, om GDPR, rapportering og veiledning for menighetene.

Klikk her.


Nettside med gjeldende smittevernveilederne

Klikk her.

Ressurser for arbeidstakere

Personalorganisasjonen (PO) er en interesseorganisasjon for alle ansatte i Misjonskirken Norge, Misjonskirken Ung og deres menigheter, og andre enheter som er en del av dette fellesskapet. Formålet til PO er å ivareta medlemmenes interesser i forhold til arbeidsgiveren, solidarisk støtte det enkelte medlem i deres tjeneste og verne om deres rett til gode lønns- og ansettelsesvilkår.

Klikk her – personalorganisasjonen.no.


Krifa er en arbeidstakerorganisasjonen

PO er medlem av arbeidstakerorganisasjonen Krifa som gjør at det enkelte PO-medlem også er medlem i Krifa. Krifa gir juridisk bistand med advokathjelp ved arbeidskonflikter, veileder for karriere og gir oppdatert informasjon om permitteringsregler under koronapandemien.

Klikk her – krifa.no.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X