Kamp mot kjønnsbasert vold

Globalt sett vil en av tre kvinner oppleve vold i løpet av livet, og over 600 millioner kvinner bor i land der vold i hjemmet ikke er straffbart (UN Women). Kjønnsbasert vold rammer hovedsakelig kvinner og jenter, men gutter og menn kan også utsettes for det. Det er ofte et svært tabubelagt problem og omfatter mange ulike former for fysisk, psykisk, økonomisk og seksuell vold.

I Kongo er kvinner og barn underpriviligerte grupper. De blir utsatt for vold og overgrep både i hjemmet, kirka og samfunnet, og er ofte fraværende der det tas beslutninger. Vår søsterkirke i Kongo har siden 2012 engasjert seg i et svært viktig arbeid mot kjønnsbasert vold. De har aktivt satt søkelys på dette tabubelagte problemet og har bidratt til at stillheten endelig er brutt, noe som redder livet til flere kvinner og barn.

Les også «Bryter stillheten» om hvilke resultater prosjektet har oppnådd.

Et utbredt problem

I 2012 gjorde vår søsterkirke en undersøkelse for å kartlegge utbredelsen av vold mot kvinner i og utenfor kirken. Problemet var langt større enn de først hadde trodd, og behovet for å ta tak i utfordringene knyttet til kjønnsbasert vold kom tydelig frem. Kongos Evangeliske Kirke valgte å gå foran og være en stemme i dette landskapet. Kirken har fått ros for at de har tatt opp et tabubelagt emne, og arbeidet har blitt omtalt som et foregangsprosjekt i Kongo. I 2018 vedtok vår søsterkirke egne retningslinjer og en handlingsplan mot kjønnsbasert vold.

Les også «Kirken, en stemme mot vold i Kongo».

Omfattende bevisstgjøring

Prosjektet konsentrerer seg om kirkens nasjonale ledelse, ansatte og styrer. Det er de som legger føringer for hva som er akseptert. Kirkens teologiske fakultet og bibelskole er og en viktig målgruppe. Bevisstgjøring av både menn og kvinner, ikke minst av ledere, blir vektlagt. Den lokale prosjektledelsen samarbeider og med andre kirkesamfunn, organisasjoner og myndighetene for å kunne påvirke samfunnet. Undervisning og holdningsarbeid på skoler og via media når bredt ut.

I lokalmenigheter jobbes det med å opprette råd, som har som oppgave å ta opp konkrete saker, støtte voldsofre og drive bevisstgjøringskampanjer lokalt. Tilpasset undervisning for søndagsskole, ungdom, kor, kvinner og menn er utviklet. Det begynte med noen få utvalgte menigheter som satte fokus på tema. I dag er hele den nasjonale kirken med, og i slutten av november vier menighetene hvert år en uke til bevisstgjøring gjennom kampanjer, konferanser og gudstjenester.

Bevisstgjøringsarbeidet har bidratt til å starte viktige samtaler i menigheter, familier, klasserom og media. Stadig flere blir klar over ulike former for vold, konsekvensene av kjønnsbasert vold for enkeltmennesker og samfunn og hvor de kan henvende seg for oppfølging om de blir utsatt for vold.

Kirken legger grunnlaget for statens handlingsplan mot kjønnsbasert vold

I 2020 tok myndighetene kontakt for kirkens innspill til en nasjonal handlingsplan for forebygging av kjønnsbasert vold. Sammen med representanter fra andre sivilsamfunnsorganisasjoner ga prosjektledelsen viktige innspill basert på erfaringer fra deres eget arbeid med temaet. Det sier noe om det profesjonelle nivået kirken holder i dette arbeidet. En oppdatert, nasjonal handlingsplan for å forebygge vold mot kvinner i Kongo ble vedtatt i 2021.

I mars 2022 vedtok myndighetene i Kongo en ny lov for bekjempelse av vold mot kvinner, inkludert vold i hjemmet, kalt «Mouébara-loven». Loven omfatter forebygging, beskyttelse for ofre, rett til medisinsk, økonomisk, sosial og juridisk hjelp og straff for gjerningsmenn på inntil 20 års fengsel. Dette er et stort steg i riktig retning.

Holdningsendringer tar tid, men prosessen har startet og vi har tillit til at den vil fortsette når selve prosjektet er avsluttet. Målet er at kjønnsbasert vold skal reduseres i kirke og samfunn gjennom prosjektet, og Misjonskirken Norge jobber nå sammen med vår kongolesiske søsterkirke for å utarbeide søknad for ny prosjektperiode fra 2024.

Prosjektet er støttet av NORAD gjennom paraplyorganisasjonen Digni.