Kamp mot kjønnsbasert vold

I Kongo-Brazzaville er kvinner og barn underpriviligerte grupper. De er ikke sjelden utsatt for vold og overgrep både i hjem, kirke og samfunn, og er dessuten ofte fraværende der det tas beslutninger.

Etter et forprosjekt i Kongo i 2012, for å kartlegge utbredelse av vold mot kvinner i og utenfor kirken, ble det gjennomført et pilotprosjekt i fire store menigheter i bygd og by. Utbredelse av vold var langt større enn det en ante. Prosjektledelsen har fått ros for at de har tatt opp et tabubelagt emne, og gjennom det gjort at mange kvinner har fått hjelp og rettigheter. Bibelen er klar på at vår oppgave som kristne er å kjempe mot alle former for undertrykkelse og samtidig gi mennesker verdighet.

Les mer om prosjektet her.

Misjonskirken Norge har fått innvilget støtte fra Norad (Digni) for et permanent prosjekt for perioden 2016-2020, med mulighet for forlengelse med et par år.  Nye pilotmenigheter i Kongo er valgt ut. Bevisstgjøring av både menn og kvinner, ikke minst av ledere, blir vektlagt. Det er mennene som bærer ansvaret for å redusere vold og for å gi rettigheter. Prosjektet konsentrerer seg om kirkens nasjonale ledelse, ansatte og styrer. Det er de som legger føringer for hva som er akseptert.

Kirkens teologiske fakultet er og en viktig målgruppe. Det jobbes med å opprette råd i menigheter, som har som oppgave å ta opp konkrete saker og støtte voldsofre, og kirken har utarbeidet retningslinjer for å motarbeide kjønnsbasert vold. Det gir prosjektet tyngde i alle menigheter. Den lokale prosjektledelsen samarbeider med andre kirker, organisasjoner og myndighetene for å kunne påvirke samfunnet, ikke minst skolene. Det legges merke til at kirken ut fra sitt verdigrunnlag er pådriver i et slikt prosjekt. Holdningsendringer tar tid, men prosessen har startet og vi har tillit til at den vil fortsette når selve prosjektet er avsluttet.

Målet er at kjønnsbasert vold skal reduseres i kirke og samfunn gjennom prosjektet.

Prosjektet er støttet av NORAD.