Vi ber – la oss be for og med hverandre.

Her angir vi aktuelle bønneemner som du, din familie, smågrupper og menigheter kan samle seg om. Lytt gjerne til undervisningen om bønn.

Oppdatert 03.01.2023

Bønne- og fastehelg i Misjonskirken Norge

4.-5. februar 2023 (uke 5)

Generalsekretær Siri Iversen har lyst ut en helg for bønn og faste for alle misjonskirkene i Norge. Vi vil si denne helgen: Kjære Gud, gjør med våre liv og med vårt kirkesamfunn, det du vil!

Nettside om bønne- og fastehelgen med filmer og ressurser >>

Misjonskirkene, medlemmer og interesserte i hele kirkesamfunnet inviteres til å være med i bønn og faste!

Les nettartikkelen om bønne- og fastehelgen >>

Bønneuken for kristen enhet

18.-25. januar 2023 – Norges Kristne Råd >>

Tema for bønneuken: «Lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak!» (Jesaja 1, 17)

Bibelstudium og bønner for hver av dagene >>

Bønner vi står sammen om

«Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?»

(Romerbrevet 10, 14-15a)

«Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus.»

(1. Tessalonikerbrev 1, 2-3)

«For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!»

(2. Korinterbrev 5, 19-20)

Bønneemner for «Tro Sende Plante»

TRO – Vi ber om at troen på evangeliet om Jesus blir delt med flere mennesker, så de får del i det gode budskapet om Guds frelse >>

SENDE – Vi ber høsten Herre, å sende ut flere medarbeidere, i hele Norge og ut i verden, til Hans høst for menneskers frelse.

SENDE – Vi ber for mennesker med kall til tjeneste og oppdrag for Guds rike, at de tar nye steg med Åndens ledelse, at de har «løse teltplugger» og er villige til å gå dit du kaller.

PLANTE – Vi ber om ledelse og åpne dører for å starte nye, kristne felleskap og misjonskirker. Vi ber for satsingen «Fem byer» og nasjonale planteprosjekter for nye misjonskirker >>

PLANTE – Vi ber for stedene som det nå arbeides med for å starte nye, kristne fellesskap; Nord-Norge, Trøndelag, Rogaland, Innlandet og Oslo-regionen.

Bønneemner for Misjonskirken Norge 

Vi ber om Guds barns enhet, at vi må være ett i Jesus Kristus >>

Vi ber for våre menigheter i hele landet, om Guds nærvær og ledelse, om barmhjertige øyne og villige hender for sine medmennesker lokalt og globalt >> 

Vi ber om forsoning mellom mennesker og Gud, mellom medmennesker som er i konflikt og strid med hverandre, mellom nasjoner og folkegrupper som er i krig og konflikt. Må kjærligheten seire over hatet, må tilgivelse gis der erkjennelse av urett bekjennes.

Vi ber for våre utsendte misjonærer og volontører i Colombia og Romania >>

Vi ber for våre søsterkirker i Colombia, Kongo, Romania, Polen og Kina – og for alle våre internasjonale relasjoner >>

Aktuelle bønneemner

«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»

(Paulus første brev til Timoteus 2, 1-4)

«Menneskesønnen sa: For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg. … Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.»

(Matteus 25, 35 og 40)

I denne tid ber vi …

… om fred i Europa, om stopp i krigshandlingene i Ukraina, om visdom til nasjonenes ledere.

for mennesker som nå er på flukt på grunn av krigshandlingene i Europa >>

… for alle som hjelper flyktningene i nabolandene, og for alle som tar imot dem som flykter, med nødhjelp og husrom, omsorg og kjærlighet

… for det afghanske folket som har fått det vanskeligere, både på grunn av naturkatastrofen i fjor, nye terrorhandlinger og myndighetenes innstramminger. Be om trøst, frihet og at hjelpen kommer fram til dem som trenger det. Be for hele folket, og særlig kvinnene, som er hardt prøvet nå.

Ressurser for bønn

Bønneemnene og oppdateringer av denne nettsiden redigeres av kommunikasjonsleder Trond Filberg.

Personlig henvendelser om forbønn publiseres ikke her, men bør skje til lokale misjonskirker og forsamlinger – se oversikt >>