Grunntanken for vårt internasjonale arbeid tar utgangspunkt i Jesu ord, handling og liv. Jesus hadde fokus på enkeltmennesker og på samfunnet. Han delte de gode nyhetene om Guds rike og forandret menneskers hverdag med barmhjertighet, rettferdighet, visdom og legedom. Jesus hadde også et spesielt hjerte for barna. Denne kombinasjonen av evangeliet i ord og handling ønsker vi å fortsette med.

Vi er engasjert i følgende land:

Colombia  –  Kongo  –  Kina  –  Afghanistan  –  Romania  –  Polen 

Misjon:
«Å bringe Guds rike inn i denne verden»

Det er særlig tre metoder som kjennetegner vårt internasjonale misjonsarbeid:

Modell: Hva innebærer misjon?

Vi satser på lokalmenigheten
Vårt mål er å støtte og utvikle selvstendige menigheter som kan ta ansvar i sine nærmiljø og land. Lokal forankring er et viktig grunnlag for et bærekraftig arbeid. Det er de lokale selv som best forstår sin egen kontekst, kultur og sine utfordringer. Vi tenker langsiktig og ønsker at menighetene og prosjektene skal fortsette å tjene lokalbefolkningen uten å være avhengige av vår tilstedeværelse. Derfor samarbeider vi med våre søsterkirker og støtter menighetsarbeidet og samfunnsengasjementet de driver i våre samarbeidsland. Gjennom lokalmenigheten drives flere sosiale prosjekter og institusjoner som rusrehabilitering, skoler, SFO, næringsetablering og eldreomsorg. Menighetsarbeidet består i ledertrening, bibelskoler, disippelgjøring, evangelisering, menighetsplanting og arbeid for barn og unge.

Rettighetsarbeid
Vi tror ethvert menneske har en egenverdi og at alle er født likeverdige. For å kunne leve et verdig liv må mennesker få oppfylt sine grunnleggende rettigheter, uavhengig av sosiale faktorer som kjønn, religion, funksjonshemming, alder eller etnisitet. Når det er snakk om rettferdighet og rettigheter gjelder det som regel to parter: rettighetshavere, alle som har krav på rettigheter men som ikke nødvendigvis har tilgang til dem, og ansvarsbærere, de som er i posisjon til å gi dem som har rettigheter det de har krav på. Rettighetsbaserte tiltak må henvende seg til begge disse gruppene om vi skal oppnå holdningsendringer og reform av samfunnsstrukturer som holder grupper av mennesker utenfor. Slik jobber vi når det gjelder urfolks rettigheter og kjønnsbasert vold i Kongo, rehabilitering for mennesker med funksjonshemming i Sentral-Asia og arbeid for kvinner, barn og internflyktninger i Colombia.

Utdanning
Utdanning er viktig for utvikling, både for enkeltpersoner og for samfunn. Kunnskapen og ferdighetene man lærer på skolen gir mennesker et godt grunnlag for å forbedre sin livssituasjon. På den måten representerer utdanning en viktig vei ut av fattigdom. Man blir bevisst sine rettigheter, lærer å samarbeide, får nødvendig kunnskap om hvordan man kan delta i samfunnet og får bedre muligheter for jobb og inntekt senere i livet. Alle barn har rett til utdanning. Derfor støtter vi flere skoler og skolefritidsordninger der barn og unge blir sett, verdsatt og utrustet for framtiden.